StatutSTOWARZYSZENIE MUZYCZNE „BIS”

STATUT STOWARZYSZENIA MUZYCZNEGO „BIS”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie  Muzyczne „BIS”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie może używać nazw skróconych:  Stowarzyszenie „BIS”

§ 3

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wschowa
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Rozdział II

Cele i formy działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie i promowanie działalności Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wschowie;
 2. wspieranie i promowanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej CKiR we Wschowie;
 3. krzewienie edukacji muzycznej;
 4. poszerzanie zakresu działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy CKiR we Wschowie;
 5. wyrównywanie szans w dostępie do edukacji muzycznej;
 6. wspieranie nowoczesnych form edukacji, w szczególności prozdrowotnych i rehabilitacyjnych;
 7. wspomaganie szkoły w tworzeniu warunków dla rozwoju artystycznego uczniów, nauczycieli oraz członków Stowarzyszenia;
 8. promowanie miasta i regionu.
 9. realizacja działań w obszarze pożytku publicznego art. 4. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie imprez kulturalnych, w szczególności promujących Młodzieżową Orkiestrę Dętą CKiR we Wschowie oraz naukę w PSM I st. we Wschowie;
 2. stwarzanie dzieciom i młodzieży  warunków do realizacji ich artystycznych pasji;
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej dzieci (także w wieku przedszkolnym), młodzieży i dorosłych;
 4. stworzenie warunków absolwentom Państwowej Szkoły Muzycznej I st. we Wschowie do kontynuacji edukacji muzycznej;
 5. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, wykładów i konkursów;
 6. wydawanie książek, broszur, nagrań  związanych z celami Stowarzyszenia.
 7. fundowanie stypendiów dla uczniów PSM I st. we Wschowie;
 8. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 9. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 10.  turystykę i krajoznawstwo;
 11.  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 12.  promocję i organizację wolontariatu;
 13.  działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 14.  promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 15.  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 16.  działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
 17.  inne formy dozwolone prawem.

§10

 1. Działalność, o której mowa w § 8 i §9 może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub odpłatna pożytku publicznego.
 2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających,
 5. honorowych,

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna będąca obywatelem polskim, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem zwyczajnym może być również osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego.
 3. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały,
 4. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 30 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
 5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

 § 14

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
 3. regularnego opłacania składek członkowskich,
 4. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną jest reprezentowany przez upoważnioną osobę, zgodnie z obowiązującym daną osobę prawną prawnym statutem.
 3. Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania.

§ 16

Członek wspierający ma prawo do udziału z głosem doradczym we wszystkich pracach w tym Walnym Zebraniu.

§ 17

Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność w zadeklarowany przez siebie sposób.

§18

     1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która        wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

     2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

     3. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

§ 19

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, z momentem zgłoszenia rezygnacji na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów, zasad etyki, uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
 5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
 • Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 • Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 21

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym podczas Walnego Zebrania Członków, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2.
 • W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Walne Zebranie

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
 3. zwyczajne,
 4. sprawozdawczo-wyborcze,
 5. nadzwyczajne.
 6. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, natomiast z głosem doradczym członkowie wspierający oraz goście zaproszeni przez Zarząd.

§ 23

 1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd jest zobowiązany zawiadomić pisemnie za  pomocą poczty elektronicznej, sms-em, telefonicznie lub przesyłką poleconą, wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem Zebrania.
 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Stowarzyszenia. Przewodniczący nie może wchodzić w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, tego samego dnia 45 minut później po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 5. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

§ 24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
 2. z własnej inicjatywy,
 3. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane – § 22 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie wskazanym w ust. 2, Zebranie to zwołuje Komisja Rewizyjna.

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie budżetu,
 4. ustalenie wysokości składek członkowskich,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 7. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 9. rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
 12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 13. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 14. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 26

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Zarząd składa się z 3 osób wybranych w głosowaniu jawnym przez Walne Zebranie.
 4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie kadencji, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji stosowną uchwałą.
 5. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się w czasie obrad sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania.
 6. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz określa pozostałe funkcje w Zarządzie tj.  skarbnika i sekretarza.

§ 27

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa

§ 28

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 3. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 5. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań oraz zarzadzanie majątkiem stowarzyszenia,
 6. zatrudnianie pracowników zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 11. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
 12. ustalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego, a w szczególnych wypadkach zwalnianie z tych opłat.
 13. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 14. Zarząd jest uprawniony do ustanawiania pełnomocników Stowarzyszenia do prowadzenia spraw określonych w pełnomocnictwie.

Komisja Rewizyjna

§ 29

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji w trakcie kadencji, przysługuje jej prawo kooptacji stosowną uchwałą.
 4. Do skuteczności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność, co najmniej dwóch członków w tym Przewodniczącego.
 5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. obowiązek nadzoru nad organami Stowarzyszenia w zakresie ich działalności, powziętych uchwał, umów i innych aktów, celem wyeliminowania między innymi:
 2. nieuzasadnionego preferencyjnego traktowania w nich osób podejmujących decyzję, ich krewnych, bliskich oraz osób i instytucji z nimi związanych;
 3. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, wolontariusze lub pracownicy Stowarzyszenia oraz osoby im bliskie,
 1. obowiązek kontrolowania, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. obowiązek występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. obowiązek wnioskowania na Walnym Zebraniu o udzielnie lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 4. obowiązek składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 5. prawo żądania od członków, pracowników, wolontariuszy oraz władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
 6. prawo udziału członków Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
 7. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 8. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 9. prawo zwołania Walnego Zebrania, w razie nie uczynienia tego przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.

§ 31

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
 3. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 4. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

§32

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 2. składki członkowskie, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności,
 4. dochody z działalności gospodarczej,
 5. dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 6. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 7. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 8. prawomocnie zasądzone nawiązki sądowe orzekane przez sądy w sprawach karnych;

      2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału roku         kalendarzowego. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki , wg zasad określonych przez zarząd.

 • Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczony jest na prowadzenie jego działalności statutowej.
 • Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego (nieodpłatnej lub odpłatnej).
 • Zabrania się:
 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

§ 33

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

§ 34

 1. Stowarzyszenie może prowadzi działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Przedmiot prowadzonej działalności stanowi:
 4. 58.11.Z   Wydawanie książek;
 5. 58.19.Z   Pozostała działalność wydawnicza;
 6. 59.20.Z   Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 73.1         Reklama;
 • 85.51.Z   Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 85.52.Z   Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B   Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 85.60.Z   Działalność wspomagająca edukację;
 • 90            Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką;
 • 94.99.Z   Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 35

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 36

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.